ระบบรับสมัครนักเรียน ออนไลน์

รายชื่อนักเรียน

คลิกเพื่อพิมพ์

รวมทั้งหมด


โรงเรียน

17

โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
13
โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
4

นักเรียน

138

มัธยมศึกษาตอนต้น
74
มัธยมศึกษาตอนปลาย
64

แผนการเรียน

วิทย์-คณิต
34
วิทย์-เทคโนโลยี
14
ทวิศึกษา
12
ศิลป์-ภาษาจีน
3
ยังไม่ได้เลือก
1

แสดงผล


พัฒนาระบบ โดย โรงเรียนทุ่งช้าง

×

Web hosting by Somee.com